PROGRAM

"Zero-Ba" 3 Night Talk Series

"Zero-Ba" 3 Night Talk Series

Tokyo Metropolitan Festival
  • 12.6 (Tue) 19:30 Chiaki Hayashi + Satoshi Miyagi
  • 12.7 (Wed) 19:30 Takahiro Saito + Hiroyuki Fushitani
  • 12.8 (Thu) 19:30 Manjyo Shimabara + Takayuki Imaizumi

2016.12.06 ~ 2016.12.08

PAGE TOP